van Hartingsveldt, Frits

Uit den vreemde

1994

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Play Strindberg

1993

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Ritter "Dene" Voss

1994

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Hitchcock's Driesprong

1987

Silkscreen

84 x 118 cm, 34" x 47"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

De laatsten der onverstandigen

1987

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Goldberg Variaties

1994

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Allegro Barbaro

1993

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Oom Wanja

1994

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Uit de lucht gegrepen

1991

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Gespräche mit G.

1997

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

De Kersentuin (Tjèchov)

1986

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

TOEVAL,  VOORVAL

1990

Silkscreen

84 x 118 cm, 34" x 47"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Rit over het Bodenmeer

1986

Silkscreen

118 x 84 cm, 47" x 34"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Sporen

1992

Silkscreen

84 x 118 cm, 34" x 47"

Condition: A

Price: on request

van Hartingsveldt, Frits

Hedda Gabler (Ibsen)

1990

Silkscreen

Format A1

Condition: A

Price: on request